ภาษา:
  • ภาษาไทย
 
 
สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เงินเดือนและค่าตอบแทน
บริษัทให้ความสำคัญกับผลของงาน หรือผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าสิ่งอื่นใด บริษัทจึงสนับสนุนให้มีการวัดและประเมินผลงานด้วยเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน การยอมรับและยุติธรรม บริษัทมีการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบเงินรางวัล (โบนัส) โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 การดูแลสุขภาพอนามัย
บริษัทมีนโยบายดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของพนักงานเมื่อเจ็บป่วยตามความเหมาะสม อาทิเช่น
สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
การฉีดวัคซีนคุ้มครองสุขภาพประจำปีให้พนักงาน เป็นต้น
 การให้เงินช่วยเหลือพนักงาน
บริษัทห่วงใยในความเดือดร้อน ทุกข์ร้อนของพนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง หรือที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการร่วมแสดงความยินดีและการแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ บริษัทจึงมีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ
การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
ของเยี่ยมผู้ป่วย/ คลอดบุตร
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทส่งเสริมการออมทรัพย์ และเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกออกจากงาน ลาออกจากกองทุน ไร้ความสามารถ หรือถึงแก่กรรม
 การประกันสังคม
บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่พนักงานในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ฯลฯ (ตามเงื่อนไขกองทุน) ที่มิใช่สาเหตุเนื่องมาจากการทำงาน
 กิจกรรมสันทนาการ
บริษัทส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีงานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน กิจกรรมการแข่งขันเพื่อความบันเทิงต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน
 การพัฒนาฝึกอบรมทักษะ ความสามารถ
บริษัทมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนด้านการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายบุคคล :โทรศัพท์ 02-294-7555 หรือ E-Mail: hr@molthailand.com